Päätöksenteko

Pääsääntö on, että yhtiökokouksessa voidaan päättää vain sellaisista asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Poikkeuksena tähän on tilanne jossa kaikki osakkeenomistajat antavat suostumuksensa päätöksentekoon vaika asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. Lisäksi yhtiökokouksessa voidaan aina päättää asiasta, joka on yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävä yhtiökokouksessa. Alalle vakiintunut tapa on kuitenkin sisällyttää kokouskutsuun myös yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltäväksi otettavat asiat, vaikka tähän ei lain mukaan olisikaan pakottavaa tarvetta.

Yhtiökokous voi päättää uuden kokouksen koollekutsumisesta tai asian siirtämisestä jatkokokoukseen. Uudella kokouksella tarkoitetaan ylimääräistä yhtiökokousta, jonka koollekutsumisesta yhtiökokous voi päättää. Jatkokokouksella taas tarkoitetaan jatkoa jo koolla olevalle yhtiökokoukselle.

Enemmistöpäätös

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei asunto-osakeyhtiölaissa toisin säädetä. Pääsääntö on siis päätösten tekeminen enemmistöpäätöksellä. Äänestyksessä otetaan huomioon vain annetut äänet, osakkeenomistaja voi pidättäytyä äänestyksestä eli äänestää tyhjää. Mikäli äänestyksessä annetut äänet menevät tasan, ratkaistaan äänestys puheenjohtajan äänellä, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää.

Määräenemmistöpäätös

Mikäli päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnatusta osakeannista päättäminen, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta päättäminen sekä suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta päättäminen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiöjärjestyksellä ei voida lieventää määräenemmistövaatimusta, mutta voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia päätöksen tekemiselle.

Äänimäärä

Pääsääntönä on, että yksi osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla määräys, jonka mukaan jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen.

Äänestysrajoitus / Äänileikkuri

Yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä voi olla enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksen mukaan äänileikkuri voi olla jotain muuta kuin viidesosa, se voi olla pienempi tai suurempi tai äänileikkuri voidaan kokonaan poistaa. Rajoitus lasketaan ääniluettelon kokonaismäärästä eli jos osakkeenomistajia saapuu kokoukseen lisää tai heitä poistuu kokouksesta, on rajoitus laskettava aina uudelleen.

Yhdenvertaisuusperiaate

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan yhtiökokous ei saa tehdä päätöstä, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatteesta voidaan poiketa mikäli osakkeenomistaja, jonka kustannuksella epäoikeutettua etua annetaan, hyväksyy päätöksen. Osakkeenomistaja voi suostua päätökseen myös ennen yhtiökokousta tai sen jälkeen.

 

Ekoisännät Ky Rullakatu 18 C Puh. (03) 751 3184 » toimisto(a)ekoisannat.fi
Y-tunnus: 0577419-5 15900 LAHTI Fax (03) 751 3306 » www.ekoisannat.fi